Strona Główna Aktualności Konkurs Biżuterii Artystycznej “Prezentacje 2010”

Konkurs Biżuterii Artystycznej “Prezentacje 2010”

2424

Ruszyła 10 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Biżuterii Artystycznej "Prezentacje 2010". Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy zajmują się szeroko pojmowaną sztuką złotniczą: uczniów liceów plastycznych, złotników samouków, studentów i absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także ich nauczycieli, właścicieli i pracowników firm złotniczych. Jednym słowem do osób, które zajmując się złotnictwem i biżuterią, czują potrzebę przekazania innym swoich pomysłów oraz wiedzy złotniczej.

Warunki nie narzucają żadnego konkretnego tematu, nie ograniczają twórczej kreatywności, technik czy materiałów. Nadsyłane prace powinny jednak spełniać szeroko pojęte funkcje biżuterii (obiekty będą wykluczane). Wspomnieliśmy też o wiedzy, ponieważ jury będzie, bez względu na użyte techniki, zwracało uwagę na techniczne przygotowanie pracy. Wszystkie nasze działania mają na celu podnoszenie poziomu polskiego współczesnego złotnictwa tak od strony projektowej, jak i wykonawczej. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna edycja konkursu będzie tego dowodem.

Organizatorzy:
Międzynarodowe Centrum Targowe 
Pracownie Sztuk Plastycznych 
Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych

Sponsorzy: 
Międzynarodowe Centrum Targowe 
Pracownie Sztuk Plastycznych 
Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych
Piotr Nowicki – Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej  
Cezary Grad i Tomasz Kołodziejski – WALCOWNIA METALI
Wojciech Kociuba – Kociuba s.c. Narzędzia Jubilerskie 
Anna Domańska ARMA – Narzędzia i kamienie jubilerskie 
Katarzyna i Marek Wierzbiccy – HOPEA s.c. 
Tadeusz Bugała – RODENT – Narzędzia Złotnicze 
Zofia i Witold Kozubscy

Cel:
Celem konkursu jest popularyzacja współczesnego złotnictwa w Polsce, poszukiwanie nowych trendów, form, materiałów, technik, rozwiązań formalnych, aktywizacja środowisk twórczych.

Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby i firmy zajmujące się złotnictwem, które w dniach 6-10 września w godzinach 11.00 – 15.00, złożą (lub przyślą) swoje prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w biurze Targów Złoto Srebro Czas 2010 w Warszawie przy ul. Rzymskiej 13/19/2, 03-976 Warszawa, wraz z dołączonym  bezzwrotnym wpisowym w wysokości 50 zł. (na konto STFZ!)
2. Prace powinny być w dostarczone w bezpiecznym opakowaniu, uwzględniającym wielokrotne użycie.
3. Do konkursu można zgłaszać pojedyncze przedmioty oraz komplety i zestawy spełniające szeroko pojęte funkcje biżuterii, wykonane z wykorzystaniem technik złotniczych i pokrewnych, z metali – w tym szlachetnych, a także kamieni szlachetnych i innych materiałów. Komplety i zestawy zgłoszone na jednym formularzu będą traktowane jako jedna praca.
4. Zgłaszane prace muszą być nowe i dotychczas nigdzie nie prezentowane, co zgłaszający potwierdza własnym podpisem w zgłoszeniu, deklaruje również, że jest właścicielem praw autorskich zgłaszanych przedmiotów w rozumieniu prawa autorskiego.
5. Jeden autor może zgłosić max. 3 prace (zestawy, komplety). Współpraca projektanta i wykonawcy jest dopuszczalna.
6. Każda praca (zestaw) powinna być oznaczona pięciocyfrowym kodem umieszczonym także na formularzu zgłoszeniowym, osobnym dla każdej pracy (zestawu, kompletu).
7. Używanie pseudonimów jest zabronione.
8. W zgłoszeniu należy podać wartość pracy, rozumianą jako koszt wykonania (odtworzenia) pracy.
9. Organizatorzy przejmują odpowiedzialność za prace od momentu złożenia (nadesłania) do odebrania (odesłania) przez zgłaszającego.
10. Prace nie zakwalifikowane do wystawy będzie można odebrać w Biurze Targów podczas ich trwania, potem będą odsyłane na koszt autora po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu formy wysyłki. Do kontaktu w sprawie wysyłki zobowiązany jest autor. Prace nie odebrane do 30 listopada zostaną  przekazane na cel charytatywny.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania reprodukcji prac w wydawnictwach, prasie, telewizji oraz innych formach dokumentacji wizualnej w celach promocyjnych.
12. Kuratorami konkursu  są  Zofia Kozubska – tel 228332364 i Jacek Paluchowski – tel. 501157621
Nagrody główne
• I w wysokości 7000 zł – Prezesa MCT
• II w wysokości 3000zł – Prezesa PSP
• III nagroda – Nagroda Prezesa STFZ – 1 kg srebra 
 
Nagrody i wyróżnienia
• Nagroda "925" im. Joachima "Żanka" Sokólskiego – 925 gram srebra próby 925 – przyznawana przez Piotra Nowickiego
• Wyróżnienie Firmy KOCIUBA s.c. – nagroda rzeczowa
• Wyróżnienie Firmy ARMA Anna Domańska – nagroda rzeczowa
• Wyróżnienie Firmy Hopea – nagroda rzeczowa
• Wyróżnienie Firmy RODENT – nagroda rzeczowa
• Nagroda im. M. Müldner-Nieckowskiej fundowana przez Zofię i Witolda Kozubskich
 (wartość i ilość nagród może ulec zmianie)
 
Autorzy nagrodzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani są (niestety) do zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% otrzymanej nagrody, w Biurze Targów w dniu wręczenia nagród (w przypadku nagród o wartości większej niż 1000 zł).
Jury
 W dniu14 IX. br. zgłoszone prace oceni jury w składzie:
 prof. Irena Huml – Instytutu Sztuki PAN, Wanda Gontarska – przedstawiciel Targów, Arkadiusz Wolski i Jan Suchodolski – laureaci ubiegłorocznego konkursu, Witold Kozubski – członek Rady Programowej STFZ, Marcin Tymiński – członek Rady Programowej STFZ.

Obradom jury towarzyszyć mogą fundatorzy nagród i wyróżnień, o ile nie zostanie postanowione inaczej. Jury nie zna nazwisk autorów prac. Członkowie Jury nie biorą udziału w konkursie.
• Jury dokona wyboru prac spełniających warunki konkursu zgodnie z regulaminem oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. 
• Jury zostanie zobowiązane do pisemnego umotywowania swojego werdyktu.
• Werdykt jury jest ostateczny, droga prawna jest zamknięta.
• Jury ma prawo do innego podziału nagród.
• Fundatorzy wyróżnień dokonują wyboru spośród prac zakwalifikowanych do konkursu.
• Do czasu oficjalnego ogłoszenia werdykt jury jest tajny.
• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 2 października 2009 r. w hali EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego
w Warszawie w czasie Targów Biżuterii i Zegarków „Złoto Srebro Czas”.
• Nagrodzone i zakwalifikowane prace będą prezentowane w czasie Targów w Galerii Wystawowej, następnie także
w innych galeriach w Polsce.
• Do wystawy (poza konkursem) zostaną dołączone prace jurorów i komisarzy wystawy.
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane w internecie na stronach www.stfz.art.pl  i www.zlotosrebroczas.com oraz w prasie fachowej.
• Zakwalifikowane prace ze względu na planowane tournee wystawy w Polsce pozostaną w dyspozycji organizatorów przez około jeden rok. Odbiór prac będzie możliwy na Targach Złoto Srebro Czas w roku 2011 r., potem prace będą odsyłane na koszt autora po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu formy wysyłki. Do kontaktu w sprawie wysyłki zobowiązany jest autor. Prace nie odebrane do 30 listopada 2011 r. zostaną przekazane na cel charytatywny.

Źródło: pb.info.pl

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz