Strona Główna Aktualności Konkurs PLAY METAL CLAY

Konkurs PLAY METAL CLAY

1067

  Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, wykonujących biżuterię przy pomocy techniki Metal Clay (Art Clay, PMC, Bronz Clay, Coppr Clay). Konkurs dla uczestników jest bezpłatny (poza kosztem materiałów użytych do wykonania pracy oraz kosztu przesłania wyrobów do organizatora), pozostałe koszty pokrywa organizator. Nie ma też limitu wieku uczestników ani limitu przesłanych prac. Konkurs organizowany jest raz w roku.

PIERWSZA OGÓLNOPOLSKA EDYCJA KONKURSU PLAY METAL CLAY 2010
Tytuł konkursu:Wspomnienia
Organizator: Wytwórnia Antidotum, Warszawa, www.wytwornia.antidotum.pl Cel konkursu: Integracja projektantów biżuterii, tworzących techniką Metal Clay, umożliwienie nawiązania kontaktów i porównania dokonań, prezentacja możliwości techniki Metal Clay przedstawicielom środowiska złotników i jubilerów.
Zakup materiałów:Uczestnicy, którzy zadeklarują chęć udziału w konkursie do 15 grudnia 2009 mają prawo do jednorazowego zakupu materiałów i narzędzi w sklepie Metal Clay (www.metalclay.pl; www.antidotum.com.pl) z dodatkowym rabatem w wysokości 15%. Informację taką należy przesłać wraz z zamówieniem, wpisując odpowiednią adnotację w polu ?Uwagi do zamówienia?. Potwierdzenie uzyskania rabatu zostanie przesłane drogą mailową.
Założenia konkursu:W kilku słowach opisz wspomnienie, które silnie tkwi w Twojej pamięci, a następnie wykonaj pracę, która będzie stanowić syntezę wydarzeń i emocji z nim związanych, przedstawioną plastycznie w formie przedmiotu użytkowego (biżuterii).
Kryteria konkursowe: Do konkursu mogą zostać zgłoszone pojedyncze przedmioty lub zestawy (komplety), spełniające funkcję biżuterii. Prace konkursowe muszą być wykonane w całości lub w części techniką Metal Clay oraz z materiałów Metal Clay (Art Clay, PMC, Bronz Clay, Coppr Clay). Oceniana będzie zręczność warsztatowa uczestnika, jakość wykonania, walory estetyczne pracy, innowacyjność formy oraz syntetyczne ujęcie tematu.
Jury i nagrody: Organizator przewiduje wyłonienie laureata nagrody głównej, oraz laureatów 2 wyróżnień.
Nagroda główna ? sfinansowanie nauki na jednym z semestrów kursu semestralnego w Wytwórni Antidotum (dostosowanego poziomem do umiejętności złotniczych laureata) lub 25 godzin zajęć indywidualnych (dla osoby, która ze względów osobistych nie może uczestniczyć w regularnym kursie). Istnieje też możliwość zamiany nagrody na bezpłatne zakupy w sklepie Metal Clay.
Wyróżnienia ? bezpłatne zakupy w sklepie Metal Clay, o wartości 200 zł.
Nagroda publiczności ? Bronz Clay blok 100g. Nagroda ta zostanie wysłana pocztą.
Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
W jury konkursowym zasiadać będą nauczyciele Wytwórni Antidotum, czynni twórcy biżuterii artystycznej oraz zaproszeni goście.
Werdykt jury jest ostateczny, droga prawna jest zamknięta. Do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników werdykt jury jest tajny.
Warunki udziału w konkursie:W konkursie może brać udział każda osobą, która posługuje się techniką Metal Clay. Dopuszcza się możliwość udziału w konkursie grup projektantów, jeśli choć jeden z członków grupy posługuje się techniką Metal Clay. W takim wypadku formularz wypełnia jedna osoba ? przedstawiciel grupy, nazwiska pozostałych uczestników wpisując w polu ?Uwagi dodatkowe?.
Autorzy prac pozostają anonimowi aż do zakończenia prac jury (wyłonienia laureatów). Z tego względu każda praca musi być opatrzona kodem (6 cyfr, cyfry niepowtarzające się). Ten sam kod należy wpisać na formularzu zgłoszeniowym oraz na druku opisu pracy. Formularz opisu stanowi integralną część projektu i będzie przedstawiony jury w czasie jego posiedzenia, natomiast formularz zgłoszeniowy powinien być dołączony do wyrobu w osobnej, zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym kodem. Odtajnienia nazwisk uczestników dokona jury po wyłonieniu zwycięskich prac.
Warunkiem przyjęcia pracy jest przesłanie jej w podanym niżej terminie wraz z opisem i wypełnionym oraz podpisanym przez uczestnika formularzem zgłoszenia. Prace powinny zostać dostarczone w opakowaniu zapewniającym ich bezpieczeństwo w czasie transportu i przechowywania.
W wypadku wykonania więcej niż jednej pracy (zestawu), należy wypełnić osobne formularze dla każdej pracy (zestawu) i każdej z nich nadać inny kod.
Organizator przejmuje odpowiedzialność za nadesłane prace od chwili ich otrzymania do chwili ich odebrania/odesłania na adres zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do wysokości kosztu użytych do wykonania materiałów, określonych w formularzu uczestnictwa.  Organizator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia prac, powstałe na skutek wad technicznych wyrobów.
Prace zostaną zwrócone autorom po zakończeniu konkursu i związanych z nim działań reklamowych. Koszt przesyłki Pocztą Polską pokrywa organizator.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację nazwisk oraz zdjęć swoich wyrobów na stronach internetowych organizatora, w materiałach reklamowo-promocyjnych oraz w mediach, bez żadnych ograniczeń.
Harmonogram konkursu: prace powinny zostać przesłane na adres siedziby organizatora:
Antidotum Alina Tyro-Niezgoda, 02-937 Warszawa, ul. Orężna 39, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2010. Głosowanie publiczności w internecie na www.metalclay.pl od 30 stycznia do 5 lutego 2010. Ogłoszenie wyników konkursu 6 lutego 2010 o godz. 16.30 w pracowni szkolnej organizatora, w Warszawie przy ulicy Willowej 8/10 m 37 oraz tego samego dnia w internecie na www.metalclay.pl.
Informacje na temat dodatkowych działań reklamowo-promocyjnych będą publikowane na bieżąco na www.metalclay.pl.
Formularze zgłoszeniowe można pobrać pod adresem http://www.metalclay.pl/playmetalclay.html (Materiały organizatora)

EP

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz